Gmina Aleksandrów

Wójt Gminy

Józef Henryk Biały
Aleksandrów Drugi 380
23-408 Aleksandrów
tel. 84 687 53 21 wew. 32
fax. 84 687 50 02
e-mail: sekretariat@ealeksandrow.pl

 Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności: 

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową gminy.
 3. Podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych bezpośrednio z zagrożeniem interesu publicznego.
 4. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał.
 5. Organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy.
 6. Przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał.
 7. Ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 8. Reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym.
 9. Podejmowanie działań i czynności dla wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy. 
 10. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
 11.  Załatwianie wniosków i interpelacji zgłoszonych przez radnych.
 12. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 13. Ustalenie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników Urzędu.
 14. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu.
 15. Ustalenie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania.
 16. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 17. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
 18. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty).
 19. Udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Wójta.
 20. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady Gminy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: