Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie - "Aktywne Roztocze"

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywne Roztocze”
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu
pn.: Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn.:  Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. prowadzone będą w okresie od 8 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w formie:

 • przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, także drogą elektroniczną, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.
 • Projekt dokumentu pn.:  Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. udostępniony będzie:
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski – www.tomaszow-lubelski.pl

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 
 • drogą elektroniczną na adres: aktywne.roztocze@tomaszow-lubelski.pl
5 lutego 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - "Aktywne Roztocze"

Informacja

28 stycznia 2016 r.


INFORMACJA

Wójt Gminy Aleksandrów zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych,
 • energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,

Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z budową lokalnych małych źródeł energii ciepła. W przypadku dofinansowania instalacji fotowoltaicznych poziom ten zostanie określony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i może wynosić 65%.

Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów tj;

 1. Ankiety udziału w dofinansowaniu instalacji solarnej lub/i fotowoltaicznej
 2. Deklaracji udziału w dofinansowaniu instalacji solarnej lub/i fotowoltaicznej
 3. Potwierdzenie wpłat zaliczki (200 zł netto na każdą z planowanych do montażu instalacji)
 4. Umowa użyczenia nieruchomości (w przypadku dofinansowania 2 instalacji wymagana jest 1 umowa użyczenia)

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Aleksandrów, pok. 18, w nieprzekraczalnym terminie od 1 lutego 2016 r. do 15 lutego 2016.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne (właściciele domów jednorodzinnych).

Brak jakiejkolwiek informacji z Państwa strony w powyższym zakresie, będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w urzędzie gminy bądź na stronie internetowej Gminy pod adresem www.ealeksandrow.pl

Osobą do kontaktu ze strony Gminy w powyższej sprawie jest Pan Zbigniew Bielak.

Wójt Gminy

(-) Józef Biały

29 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja - zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

grafika dystrybutor paliwaZgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) Urząd gminy Aleksandrów informuje, że od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego rolnikom.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT na zakup oleju napędowego wystawione od dnia 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

28 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Informacja - zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie otrzymała wyróznienie

Powiększ zdjęcie Dyplom%20dla%20Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie  otrzymała wyróżnienie w „Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2014/2015” organizowanym przez Fundację ABC XXI.

To wyróżnienie dla Biblioteki było możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności (przedszkola, szkoły podstawowej i biblioteki szkolnej,  gimnazjum, urzędu gminy, dzieci i młodzieży, rodziców oraz czytelników) na rzecz promowania czytania.

28 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie otrzymała wyróznienie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aeksandrów z dnia 21 stycznia 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 stycznia 2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów.

Na podstawie art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 w/w ustawy Wójt Gminy Aleksandrów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz Lubelskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 28 grudnia 2015 r. znak: WSTIII.410.159.2015.LD uzgodnił odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjne dla Gminy Aleksandrów. Również Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. znak: DNS-NZ.7016.274.2015.AS wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w Planu.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz uwarunkowania określone w art. 49 cytowanej wyżej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów.

WÓJT  GMINY

(-) Józef Biały

21 stycznia 2016
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aeksandrów z dnia 21 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Aleksandrów w 2016 roku.

Aleksandrów, dnia 20.01.2016 r.

Znak postępowania: IGK.524.1.2016

 OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr VIII/41/15 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Wójt Gminy Aleksandrów
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Aleksandrów w 2016 roku

20 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Aleksandrów w 2016 roku.

Nabór wniosków 2016 - NOWE DACHY

logo programu azbestowego

Szanowni Państwo,

informujemy, że ruszył kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 r.

Zasady składania Wniosków będą odbywać się zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1602/2016Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie „Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu.

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 18.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy pok Nr 10 lub pod numerem telefonu 846875002 w. 43 oraz na stronie:  http://www.azbest.lubelskie.pl.

20 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Nabór wniosków 2016 - NOWE DACHY

Nagroda w konkursie „CZYTAM POLSKIE” dla Biblioteki w Aleksandrowie

Powiększ zdjęcie

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dla bibliotek „Czytam Polskie”. organizowanego przez Fundację PWN i księgarnię internetową Ravelo.pl. Patronat honorowy objęła Rada Języka Polskiego, w projekt zaangażowały się także czołowe polskie wydawnictwa. 

Do akcji przystąpiło niemal 100 bibliotek z całej Polski. Organizatorzy tak napisali na stronie www.czytampolskie.pl, w informacji podsumowującej konkurs: „Jury po bardzo burzliwych naradach dokonało wyboru 15 placówek, które wypełniły wszystkie 3 zadania konkursowe i odznaczyły się przy tym niezwykłą pomysłowością. Ich wyłonienie było naprawdę trudne, bowiem na uznanie zasłużyły wszystkie zgłoszone biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie znalazła się w gronie 15 tych najbardziej kreatywnych bibliotek, które zostały nagrodzone.

Dominik Kaznowski, prezes Fundacji PWN promując akcję tak powiedział: „Polska literatura jest jedną z najlepszych na świecie, a książka jest jednym z najważniejszych nośników kultury. Chcemy, aby dostęp do najlepszych tytułów oraz nowości literackich nie był uzależniony od zamożności, lecz od ciekawości świata.”.  Podjęte przez bibliotekę działania wsparte zaangażowaniem czytelników wpłynęły na znaczny wzrost popularności książek polskich autorów.

19 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Nagroda w konkursie „CZYTAM POLSKIE” dla Biblioteki w Aleksandrowie

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Aleksandrów

Akcja "Mikołaj 2015"

Powiększ zdjęcie

Co roku na terenie naszej gminy organizowana jest akcja mikołajkowa. Dzięki ofiarności mieszkańców, uczniów miejscowych szkół, przyjaciół, zbierane są słodycze, artykuły szkolne, zabawki, które przekazujemy dzieciom. Do tegorocznej akcji włączyła się w tym roku Iwona Wojtyła-Złomańczuk, która wraz z przyjaciółmi organizowała zbiórkę na terenie Zamościa za co bardzo dziękujemy. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i popularyzacji naszej akcji przez panią psycholog Justynę Krzyszycha.
Za przychylność, życzliwość i pomoc dziękujemy również Wójtowi – Józefowi Henrykowi Białemu, pracownikom urzedu, dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Podstawowej im Dzieci Zamojszczyzny oraz kierownikowi i pracownikom GOPS.

14 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Akcja "Mikołaj 2015"

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” w Aleksandrowie

Logo projektu "Kraszewski dla Bibliotek"Projekt „NOWOCZESNA BIBLIOTEKA W ALEKSANDROWIE I ZASOBY CYFROWE” Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie został zakwalifikowany do programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2015”

Jego  celem jest wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych a bibliotekarzom digitalizowanie oraz katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich on-line. W ramach tego programu biblioteka otrzymała dotację w wysokości 15300 zł. Wartość natomiast całego projektu to 18000 zł. Dzięki temu, jeszcze w tym roku  biblioteka zakupi trzy nowoczesne zestawy komputerowe. 

Te nabytki, między innymi czytelnikom (indywidualnie i podczas różnych form kulturalno-edukacyjnych) umożliwią korzystanie z zasobów cyfrowych na dużym ekranie a bibliotekarzom digitalizowanie zbiorów dzięki nowoczesnemu skanerowi.

3 grudnia 2015
Czytaj więcej o: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” w Aleksandrowie

Impreza pn. „Urodziny Literackiego i Pluszowego Misia w Aleksandrowie” 25.11.2015 r.

Powiększ zdjęcie

Pluszowy miś to zabawka, która towarzyszy dzieciom przez długie lata. To przytulanka, ale też „ktoś” bardzo bliski. Misie towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radości jak i smutku. Są powiernikami dziecięcych tajemnic, pomagają zasypiać. Im starszy miś, tym zna więcej tajemnic i bliższy jest dziecięcemu serduszku. Miś to także bohater wielu utworów literackich. Ten najbardziej znany to Kubuś Puchatek.

25 listopada dzieci w Aleksandrowie świętowały urodziny pluszowego i literackiego misia.

27 listopada 2015
Czytaj więcej o: Impreza pn. „Urodziny Literackiego i Pluszowego Misia w Aleksandrowie” 25.11.2015 r.